fd44k hib7s f4i8z 95rez 498fr eih63 nb6e5 erbfi yrb7k 36dda 46a3b r7k33 bd47i ta3zh ae2da a57e7 8748z 5nsdb fef8b ssbfd kfhak People who ask "would you do (very easy to do thing X) for a million dollars" questions, why in any way shape or form do you actually expect someone to say no? |

People who ask "would you do (very easy to do thing X) for a million dollars" questions, why in any way shape or form do you actually expect someone to say no?

2022.01.22 16:51 TheRealOcsiban People who ask "would you do (very easy to do thing X) for a million dollars" questions, why in any way shape or form do you actually expect someone to say no?

submitted by TheRealOcsiban to AskReddit [link] [comments]


2022.01.22 16:51 annas_music Self-conscious about my singing and shy about sharing music. Any thoughts about my most recent song? Thank you so much!

submitted by annas_music to Songwriting [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Anne_greengables Who you would date other than Gilbert

View Poll
submitted by Anne_greengables to Anne [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Whiskeydrinkin9 Netflix hdr content not triggering hdr

Got an LG C1 a few days ago and while watching nexflix last night I put on Arcane, which is supposed to be available in hdr, but it didnt trigger the tvs hdr. I have the right netflix plan, I have the right data usage setting, and I am using the built in app. What's wrong?
Other built in apps (HBO and Disney) trigger Dolby Vision just fine and HDR works with my ps5, so is it Netflix? Or am I missing a step?
submitted by Whiskeydrinkin9 to LGOLED [link] [comments]


2022.01.22 16:51 aleighslo Yelp says my business phone number can’t be verified?

I put in my phone number, had it text me the code, entered it and about 1-2 hours later I get an email saying ‘unfortunately the phone number you submitted could not be verified. What the heck?
submitted by aleighslo to Yelp [link] [comments]


2022.01.22 16:51 lhinson15 Loving these so much❤

Loving these so much❤ submitted by lhinson15 to handmade [link] [comments]


2022.01.22 16:51 sharninder Delivery times lines in Denmark.

Hey guys. I placed an order for a model Y LR base config two weeks back. The configuration said delivery in Feb and it still says that if I place a new order but my order still doesn’t have an EDD. Does anyone know how accurate is the delivery estimate in the configurator?
submitted by sharninder to ModelY [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Final_Value_2620 Best dump I've had in a while.

Best dump I've had in a while. submitted by Final_Value_2620 to ratemypoo [link] [comments]


2022.01.22 16:51 CherryBiz01 Shitpost Starter Pack

New to the sub and want easy upvotes? Show what a hardcore, longtime fan you are by posting any of the following:
Photoshop James' face onto the No Time to Die Poster. Want to be extra original? Post his face over the cover to a Time Crisis game.
Bimmy posts eg, "Bimmy bent bo bhe bank."
Bootsy posts. All hail Bootsy! Bootsy LOVES Baseball.
Talk about Mike like he was a valuable and "lowkey underrated" member of the former Cinemassacre team.
Post an AVGN alternative. The louder and more effeminate, the better.
Tell everyone how the series was perfect until four months ago.
Make a post where you mention that you unsubbed or are on the verge of unsubbing.
Make a post pointing out that the newest video hasn't even cracked a million views. Pointing out how long it took to crack a million (if the video gets that many views) equals extra upvotes.
Take shots at the Nostalgia Critic, or say how he's the opposite of James.
Run a picture of Mike and Erin through a faceswapping app and post the results. OR post a pic of what James and Mike and Justin's baby would look like.
Tell us your own in-depth analysis/theory of how the movie ruined AVGN and James' creative drive.
HOT TAKE. Tell us how we're all being petty and shouldn't be upset at James for sucking. Then when the downvotes come in, just post "Do you want me to suffer?" and everyone will know that you're joking.
Snix, Dragon in Muh Dreams, and Gengar memes are also acceptable standards of original content.
After making these posts, please spam every thread with the above bullshit. It's also acceptable to respond to opinions by asking the poster what their source is.
submitted by CherryBiz01 to TheCinemassacreTruth [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Dependent-Couple9572 Can anyone help with the link in the below pastebin?

https://pastebin.com/04XPEGws
submitted by Dependent-Couple9572 to CheggAnswers [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Solaire5822 Best TD line for you ?

I want to go trough the td gameplay but I don't know what line I should choose ?
Any suggestion ?
submitted by Solaire5822 to WorldofTanks [link] [comments]


2022.01.22 16:51 swegleitner What are the best places for outdoor pick up basketball? And Days and times are there good runs? Thanks!

Looking to hoop
submitted by swegleitner to Seattle [link] [comments]


2022.01.22 16:51 admirelurk Verstrekken BSN bij periodieke giften: in strijd met AVG?

Hallo Reddit,
Ik geef jaarlijk aan een bepaald goed doel door middel van een onderhandse akte. Het voordeel is dat je dan het volledige bedrag mag aftrekken van de belasting en niet te maken hebt met de drempel. Zie deze pagine van de belastingdienst voor meer informatie.
In de modelovereenkomst staat dat ik ook mijn burgerservicenummer moet invullen. Hierdoor komt mijn BSN dus in de administratie van het goede doel terecht. Dit lijkt me onnodig en onwenselijk. Ik vraag me af of het gebruik van BSN in strijd is met de AVG en zo ja, hoe krijg ik dan mijn gelijk?
Basis in belastingrecht Het aftrekken van periodieke giften in vastgelegd in de wet inkomstenbelasting 2001:

Artikel 6.38. Het in aanmerking nemen van periodieke giften 1. Periodieke giften worden in aanmerking genomen indien zij berusten op een bij notariële of onderhandse akte van schenking aangegane verplichting om de uitkeringen of verstrekkingen gedurende vijf of meer jaren ten minste jaarlijks uit te keren. 2. Bij ministeriële regeling worden regels gesteld waaraan de onderhandse akte van schenking, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen.
Deze ministeriële regeling is de uitvoeringsregeling inkomstenbelasting 2001:
Artikel 41. Aftrekbare giften; voorwaarden onderhandse akte van schenking In de onderhandse akte van schenking, bedoeld in artikel 6.38 van de wet, worden ten minste de volgende gegevens vermeld: (a) de naam, het adres en het burgerservicenummer van de belastingplichtige; [..]
Het opnemen van het burgerservicenummer is dus daadwerkelijk verplicht. Het is me een raadsel waarom. Als het doel is om de belastingplichtige te identificeren, dan lijk me dat de combinatie van naam/adres/geboortedatum/geboorteplaats zou moeten volstaan. Bij de totstandkoming van de regeling (Stcrt. 2013, 36216) wordt slechts gesteld dat het opnemen van BSN "vanzelfsprekend" is.
Algemene Verordening Gegevensbescherming Gegevens mogen verwerkt worden indien dit verplicht is voor het voldoen aan een wettelijke verplichting (art. 6(1)(c)). Deze wettelijke verplichting hoeft geen wet in formele zin te zijn (Grond 41). De wet moet wel "beantwoorden aan een doelstelling van algemeen belang en moet evenredig zijn met het nagestreefde gerechtvaardigde doel" (art. 6(3)). Bij dit laatste heb ik zo mijn twijfels. Lidstaten mogen nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het nationaal identificatienummer en altijd met "passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkene uit hoofde van deze verordening." (art. 87)
Ik betwijfel of het verwerken van het BSN door derden, wat een aanzienlijk risico met zich meebrengt, wel evenredig is met het doel. Ook zie ik geen passende waarborgen.
Implementatie Nederlands recht Europees recht gaat boven nationaal recht. Ik geloof ook niet dat AVG artikel 87 (of enig andere bepaling) de mogelijkheid schept om af te wijken van art. 6(3). Desalniettemin merk ik op dat de uitvoeringswet algemene verordening gegevensbescherming bepaalt dat een ter identificatie bij wet voorgeschreven nummer slechts gebruikt mag worden "ter uitvoering van de desbetreffende wet dan wel voor doeleinden bij de wet bepaald", danwel in de gevallen bij AMvB aangewezen (art. 46 UAVG). Geen enkele wet (in formele zin) of AMvB schrijft het gebruik van het BSN in dit geval voor. De eerder genoemde regeling is ook geen AMvB. Ook in de wet algemene bepalingen burgerservicenummer heb ik geen grondslag kunnen ontdekken. Dit doet me vermoeden dat het "doeleinde" helemaal niet bij wet bepaald is.
Rechtspleging Aangenomen dat het gebruik van het BSN voor dit doel inderdaad strijdig is met de AVG, hoe haal ik dan mijn recht?
  1. Procederen tegen het ministerie van financiën. Het ministerie is echter geen verwerkingsverantwoordelijke en tegen algemeen verbindende voorschriften staat geen beroep open.
  2. Procederen tegen het goede doel. Dit kan door verwijdering of beperking te verzoeken (AVG art. 17, 18 en 21) en bij afwijzing een verzoekschrift procedure te starten op grond van art. 35 UAVG. Dit is uiterst onwenselijk omdat het een goed doel op kosten jaagt.
  3. Klacht bij autoriteit persoonsgegevens. Deze heeft het echter ongelooflijk druk (huidige wachttijd is ongeveer 6 weken) en is niet verplicht om alle klachten volledig in behandeling te nemen.
  4. Een beschikking van de belastinginspecteur. Men kan de belastingdienst om een zogeheten belastingruling vragen. Ik weet niet of dat in dit betreffende geval ook mogelijk is en of daar beroep tegen open staat.
Conclusie Klopt het dat de wettelijke grondslag voor het gebruik van BSN voor de periodieke schenkingsovereenkomst in strijd is met de AVG? Zo ja, wat is dan de beste manier om mijn recht te halen?
submitted by admirelurk to juridischadvies [link] [comments]


2022.01.22 16:51 prometheus_x Uranus in the 11th House - Sociological Breakthrough

Uranus in the 11th House - Sociological Breakthrough submitted by prometheus_x to Zodiac [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Aryluxx Does anyone know of any tips/tutorials on how to render like this?

Does anyone know of any tips/tutorials on how to render like this? submitted by Aryluxx to drawing [link] [comments]


2022.01.22 16:51 FrontpageWatch2020 [#239|+3262|114] I found my old slow laptop and decided to reinstall windows 10 from the OFFICIAL website... i guess i remember why have i stopped using it... [r/softwaregore]

submitted by FrontpageWatch2020 to longtail [link] [comments]


2022.01.22 16:51 TheOtherLands I just graduated and I'm looking for a science teaching contract in a Kansas high school. Any tips? What should I look for in a school?

Interview tips, questions I can ask during an interview, red flags, personal experiences, etc.
submitted by TheOtherLands to Teachers [link] [comments]


2022.01.22 16:51 AutoNewspaperAdmin [Op-Ed] - What are Republicans for? Just one thing. | Washington Post

[Op-Ed] - What are Republicans for? Just one thing. | Washington Post submitted by AutoNewspaperAdmin to AutoNewspaper [link] [comments]


2022.01.22 16:51 No-Yellow9195 Penn ED1 Hold - LOCI?

Hi all, I'm an ED1 applicant to Penn right at or just below their medians. They held my application; should I send them a LOCI? Should it include updates, if I have any?
submitted by No-Yellow9195 to lawschooladmissions [link] [comments]


2022.01.22 16:51 ProtectionOk2116 evaluating a teaching demo

For those who have served on a search committee for a TT job, what criteria do you use to evaluate a candidate’s teaching demo in class? What does a strong teaching demo look like to you? Thank you.
submitted by ProtectionOk2116 to AskAcademia [link] [comments]


2022.01.22 16:51 RaulTiru The Ultimate Guide To Nonprofit Email Marketing Benchmarks

The Ultimate Guide To Nonprofit Email Marketing Benchmarks submitted by RaulTiru to Marketing_Design [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Agitated_Bend_5441 Is the new posting title that's used by a ton of new accounts (period) mean that they're just playing the greatest hits?

Is the new posting title that's used by a ton of new accounts (period) mean that they're just playing the greatest hits? submitted by Agitated_Bend_5441 to dogecoin [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Jake1234204 IBC Consulting Practice

Anybody else applying for IBC, and if so would you like to practice consulting cases?
submitted by Jake1234204 to UIUC [link] [comments]


2022.01.22 16:51 Valuable_Amoeba4451 Qui pour faire un rp sur pidi vener dm

submitted by Valuable_Amoeba4451 to apollinexpidi [link] [comments]


2022.01.22 16:51 RevertCommit It has been like this for a while now, but why isn't there a "clear all" button to clear notifications when there are only a few?

It really annoys me that I can't clear all notifications with one click when there aren't many of them. I think the 'clear all' doesn't show when you have <10 for some reason.
submitted by RevertCommit to iphone [link] [comments]


http://vasavto.ru